KUPOPRODAJNA POGODBA ZA VSA MOTORNA VOZILA PDF

pdf mb reducer · a story of · kupoprodajna pogodba za · gesperrte pdf datei a story of the days to come pdf · kupoprodajna pogodba za vsa motorna vozila pdf . matična skupina dodelila tudi vsa svoja sredstva ki združuje produktna, procesna in prodajna znanja, v središče .. S spremembo kolektivne pogodbe delavcev UniCredit Banka Pohištvo, naprave in motorna vozila. Cenik cestnine določa cestnino za vozila, katerih največja dovoljena masa presega kg. . vozila: – prvi cestninski razred (R3): motorna vozila z dvema ali tremi osmi, lahko po sklenitvi posebne pogodbe z DARS d.d. o odloženem plačevanju Prodajna mesta elektronskih medijev DARS d.d. za brezgotovinsko.

Author: Kemuro Kekora
Country: Nigeria
Language: English (Spanish)
Genre: Health and Food
Published (Last): 8 July 2016
Pages: 19
PDF File Size: 17.8 Mb
ePub File Size: 18.51 Mb
ISBN: 695-3-54536-790-5
Downloads: 22856
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Grotaxe

Prosto urejanje obligacijskih razmerij 3.

Prepoved zlorabe pravic 7. Drugi pravni posli Obvezna sklenitev in obvezna vsebina pogodbe Dovoljenje in odobritev Katalogi in oglasi Sprejem ponudbe s predlogom naj se spremeni Smrt ali nesposobnost ene stranke Kdaj je predmet obveznosti nedopusten Nagibi za sklenitev pogodbe Pravica sopogodbenika poslovno nesposobne osebe Domneva o popolnosti listine Zavarovanje pogojne pravice Uporaba pravil o pogoju Pri delni izpolnitvi obveznosti Odstopnina Vloga odstopnine Ara kot odstopnina Posebna oblika pooblastila Drugi primeri prenehanja pooblastila Pravice trgovskega potnika Izvensodna razlaga pogodb Kupoprodauna za razveljavitev pogodbe Odgovornost poslovno omejeno sposobne osebe Odstop od pogodbe brez naknadnega roka pogdba Odstop od pogodbe pred iztekom roka Odstop od pogodbe z zaporednimi obveznostmi Preklic koristi za tretjega Obljuba dejanja tretjega Odgovornost drugih za mladoletnika Protipraven odvzem nevarne stvari imetniku Odgovornost organizatorja prireditve Odgovornost imetnika stavbe Odgovornost v zvezi z obveznostjo sklenitve pogodbe Uporaba stvari v tujo korist Izdatek za drugega Uporaba tuje stvari v svojo korist Kdo ima pravico do nagrade Na koga se lahko glasi vrednostni papir Kdo lahko zahteva izpolnitev Prenos pravice iz papirja na ime Prenos pravice iz papirja po odredbi Prenos pooblastila in prenos v zastavo Dokazovanje zakonitosti prenosa Spremembe, z jih opravi imetnik pri prenosu Ugovor zoper zahtevek za izpolnitev obveznosti Amortizacija vrednostnega papirja zq Zastaranje terjatev iz vrednostnega papirja Odgovornost zaradi opustitve obvestila 24 5.

  DEKLARACJA AKCU PDF

Pogoj za izpodbijanje Kako se izpodbija Obvezna vrnitev stvari pred izpolnitvijo obveznosti Kadar je obveznost v storitvi Vozilz je obveznost v opustitvi Izpolnitev poslovno nesposobnega Subrogacija po zakonu Subrogacija pri delni izpolnitvi Dokazi in sredstva za zavarovanje Izpolnitev poslovno nesposobnemu vozilq Motornna izpolnitve denarnih obveznosti Izjava o pobotu Pobot z odstopljeno terjatvijo Zarubljena terjatev druge stranke Odpust dolga poroku 32 1.

Volja, da se opravi prenovitev Prepoved spremembe zastaralnega roka Pisna pripoznava in zavarovanje zastarane obveznosti Kdaj se ne uporabljajo pravila o zastaranju Zastaranje same pravice Terjatve iz gospodarskih pogodb Terjatve na izstavitev listine Enoletni zastaralni rok Zastaralni roki pri zavarovalnih pogodbah Terjatev poslovno nesposobnih oseb Zastaralni rok pri pretrganju Zastaranje pri prenovitvi novaciji Valorizacija denarnih obveznosti Prepoved obrestnih obresti Pogodbeno dogovorjena obrestna mera zamudnih obresti Obresti pri nedenarnih obveznostih Izbira, zaupana tretjemu Omejitev na preostali predmet Omejitev kupoprodajma primeru odgovornosti ene stranke Pravica upnika pri fakultativni obveznosti Delitev na enake dele in izjema Odpust dolga kuporodajna prenovitev Razmerja med upniki po izpolnitvi Odgovornost za obstoj terjatve Odgovornost za izterljivost Odstop v zavarovanje Primer, voizla je dolg zavarovan s hipoteko Prodaja tuje stvari Prodaja sporne pravice Kdaj gre za stvarne napake Napake, motoorna katere prodajalec ne odgovarja Roki pri popravilu, zamenjavi Obvestilo o napaki Pomen dejstva, da je prodajalec vedel za napako Kdaj kupec lahko odstopi od pogodbe Izguba pravice do odstopa